Den styrkede pædagogiske læreplan

Pædagogik er, for os i Engsig Børnehave, at formidle livsværdier, livserfaring og livsglæde. Det er vigtigt, at børn har deres barndom og frihed, inden de resten af livet skal måles og vurderes.

Når vi arbejder med den styrkede læreplan og beskriver læringsmiljøet og målene i Engsig Børnehave, er det et måle- og evalueringsredskab, som skal være med til at øge bevidstheden i det pædagogiske arbejde og højne det faglige niveau.

Vi ønsker at skabe et Engsig læringsmiljø, der kan understøtte og fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn, der går i Engsig.

Den styrkede pædagogiske læreplan
Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan er vores pædagogiske værdigrundlag.

Den udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læreplanen beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner for det daglige pædagogiske arbejde i Engsig Børnehave.

Ligeledes er den styrkede pædagogiske læreplan medvirkende til at understøtte dialogen med forældrene om børns læring og udvikling.

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan.

Den styrkede pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse.

I denne styrkede læreplan præsenterer vi først Engsigs pædagogik, derefter hvordan vi arbejder med de blå elementer som i læreplans blomsten er:

Leg, læring, børnefællesskaber, pædagogisk læringsmiljø, forældresamarbejde, børn i udsatte positioner, sammenhæng, børnesyn samt dannelse og børneperspektiv.

De seks læreplanstemaer, der er røde i læreplansblomsten beskrives:

Alsidig personlig udvikling.
Social udvikling.
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science.
Kultur, æstetik og fællesskab.

Sluttelig beskrives vores evalueringskultur.